Visie

MOS

    Milieuzorg Op School

Milieuzorg Op School

MOS
Onze school is gelegen in een eerder landelijke omgeving. We doen ons best om een ‘groene’ school te zijn.

Dat betekent dat wij ons inzetten om onze leerlingen, teamleden en ouders bewust te maken van, en aan te zetten tot een milieuvriendelijk gedrag.


Wij doen dit in samenwerking met MOS (Milieuzorg op school). Deze organisatie ondersteunt scholen die inspanningen doen om iets te doen aan de afvalberg, zorg voor water, aandacht voor ‘groen’ op school, verkeerseducatie, energiegebruik en verbruik.


Wij engageren ons als school om actief mee te werken aan een beter milieu en een kleinere ecologische voetafdruk.


Onze school wil op een structurele manier werken rond milieu.


Naast eenmalige acties bouwen we een beleid uit waar zowel leerlingen, ouders, leerkrachten, directie, ondersteunend personeel en onderhoudspersoneel bij betrokken worden. De school wil diverse doordachte maatregelen nemen. Een goed milieubeleid kan pas slagen als alle actoren dit beleid ondersteunen en mee helpen uitwerken.


Onze leerlingen kunnen steeds actief meedenken en hun ideeën aanreiken via onze leerlingenraad.

De leerkrachten worden gestimuleerd om in hun lessen aandacht te hebben voor milieuproblematiek. De leerkrachten wordt gevraagd op een actieve manier, samen met leerlingen en collega’s, mee te helpen aan het milieubeleid van de school door op een actieve manier mee te denken en acties te ondersteunen en/of uit te werken in het kader van ons milieubeleid. Zo krijgen bv. de leerkrachten samen met de leerlingen een actieve en ondersteunende rol bij bv. de orde (van de klas/speelplaats…), verzorgen van het kippenhok,… en bij het sorteren van afval.


De MOS-werkgroep is op onze school een vast gegeven. In deze werkgroep zitten leerkrachten uit beide vestigingen zowel uit de kleuterschool als uit het lager onderwijs.  Minstens 1 keer per maand komt deze werkgroep samen en wordt op een actieve manier rond een van de MOS-thema’s gewerkt.  In de MOS-werkgroep worden verschillende acties gecoördineerd en worden de grote lijnen uitgezet. De MOS-werkgroep wil bovendien via de website al de acties en afspraken kenbaar maken.


De directie neemt een duidelijke plaats in het milieubeleid in. Ze biedt vooreerst de ruimte tot nadenken over het milieubeleid in de verschillende raden (leerlingenraad, ouderraad, schoolraad) en bij individuele contacten. Daarnaast ondersteunt de directie het milieubeleid door zelf actief deel te nemen aan initiatieven en door voorstellen van de verschillende betrokken partijen bij de uitwerking te ondersteunen. De directie stimuleert het structureel aanpakken van het milieubeleid door het beleid naar de toekomst toe systematisch in het schoolwerkplan van de school op te nemen. Ouders krijgen een heel bijzondere plaats in de algemene schoolwerking. Onder de noemer “samen maken we school” worden ouders op een actieve manier betrokken bij het schoolgebeuren. 


Het is ons streefdoel om het MOS-gebeuren blijvend te integreren in onze werking, alle actoren bij het gebeuren te blijven betrekken, en zo bij te dragen tot een beter milieubewustzijn van iedereen op onze school.


Stap voor stap bouwen we de MOS-werking uit.


Daarbij houden we rekening met het volgende stappenplan:

    1. Inleven

• Inventariseren wat er op school gebeurt rond milieu.

• Een mos-thema kiezen waarrond we op school werken.

• Sensibilisatie : draagvlak uitbouwen door iedereen warm te maken voor het project.


     2. Doen

• Milieuwerkgroep oprichten

• Milieubeleidsverklaring ondertekenen

• Planning opmaken

• Acties ondernemen


      3. Evalueren

• Nagaan welke acties goed liepen en waar de school kan bijsturen.


De MOS-werkgroep


VISIETEKST MOS (Milieuzorg Op School)